สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
click
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ภารกิจผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.
ตารางการขอใช้ห้องประชุม ตร.
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หน่วยงานในสังกัด สลก.ตร.ตารางการขอใช้ห้องประชุม ตร.


วันท ี่ 9 - 13 มกราคม 2555
วันท ี่ 25 - 30 ธันวาคม 2554
วันท ี่ 13 - 16 ธันวาคม 2554
วันท ี่ 5 - 11 พฤศจิกายน 2554
วันท ี่ 17 - 21 ตุลาคม 2554
วันท ี่ 10 - 14 ตุลาคม 2554
วันท ี่ 3 - 7 ตุลาคม 2554
วันท ี่19 - 23 กันยายน 2554
วันท ี่10 - 16 กันยายน 2554
วันท ี่5 - 9 กันยายน 2554
วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2554
วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2554
วันที่ 6 - 11 สิงหาคม 2554
วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2554
วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2554
วันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2554
วันที่ 2 - 8 กรกฎาคม 2554
วันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554
วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2554
วันที่ 11 - 17 มิถุนายน 2554
วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2554
วันที่ 28 - 3 มิถุนายน 2554
วันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2554
วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2554
วันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2554
วันที่ 23 เมษายน - 29 เมษายน 2554
วันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2554
วันที่ 19 มีนาคม - 25 มีนาคม 2554
วันที่ 12 มีนาคม - 18 มีนาคม 2554
วันที่ 5 มีนาคม - 11 มีนาคม 2554
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 25 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 14 มกราคม 2554 
Link ที่น่าสนใจ
รัฐบาลไทย ????????????????????? eCitizen NECTEC ราชกิจจานุเบกษา
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน สำนักงบประมาณ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฐานข้อมูลวิจัยไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศาลปกครอง Government procurement สำนักงาน ก.พ. กรมสรรพากร
วิทยานิพนธ์ไทย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานคุ้มครองพยาน

เลขที่ 491/2 ชั้น 1-2 อาคาร 17 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-205-1316 โทรสาร 02-251-3141


หน้าแรก ประวัติหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ที่ตั้งหน่วยงาน contact us