สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
click
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ภารกิจผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.
ตารางการขอใช้ห้องประชุม ตร.
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หน่วยงานในสังกัด สลก.ตร.

::: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ :::

ศูนย์ูข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
  ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
ไว้ให้ประชานเข้าตรวจดู พ.ศ.2547
 
  สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
  คู่มือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และสรุปแนวทางคำวินิจฉัย สาขาต่างๆ (เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตาม MOU)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  

 
Link ที่น่าสนใจ
รัฐบาลไทย ????????????????????? eCitizen NECTEC ราชกิจจานุเบกษา
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน สำนักงบประมาณ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฐานข้อมูลวิจัยไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศาลปกครอง Government procurement สำนักงาน ก.พ. กรมสรรพากร
วิทยานิพนธ์ไทย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานคุ้มครองพยาน

เลขที่ 491/2 ชั้น 1-2 อาคาร 17 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-205-1316 โทรสาร 02-251-3141


หน้าแรก ประวัติหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ที่ตั้งหน่วยงาน contact us