ประวัติ สลก.ตร.
 

              สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.) ได้เปลี่ยนชื่อเรียกต่าง ๆ กันมาหลายคราว และการแบ่งหน่วยงานก็เปลี่ยนแปลง
   ปรับปรุงให้เหมาะสมแก่กาลสมัยตลอดจนบัดนี้
              ชั้นเดิมก่อนที่ กรมพลตระเวนกับกรมตำรวจภูธรจะได้รวมเป็นกรมเดียวกัน คือ ในระหว่าง พ.ศ. 2441 ถึง 2458 ต่างกรม
   ต่างก็มีหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่เลขานุการเป็นหน่วยงานชั้นกรม เรียกชื่ออย่างเดียวกันว่า "กรมสรรพการ" สังกัดกรมพลตระเวน กับ
   กรมตำรวจภูธร มีเจ้ากรมเป็นหนัวหน้า กับมีปลัดกรมเป็นผู้ช่วย ครั้งวันที่ 13 ตุลาคม 2458 มีการประกาศรวมพลกรมตระเวนกับ
   กรมตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกัน งานกรมสรรพการของกรมพลตระเวณกับกรมตำรวจภูธรจึงรวมเป็นกรมเดียวกัน และเปลี่ยนชื่อเรียก
   ว่า "กรมสารบรรณ" แต่คงมีเจ้ากรมเป็นหัวหน้า และมีปลัดกรมเป็นผู้ช่วยดังเดิม จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2475 เนื่องจากผลแห่ง
   การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประเทศไทย พ.ศ. 2475 จึงได้ประกาศจัดวางโครงสร้างกรมตำรวจขึ้นใหม่ ตามประกาศ ลงวันที่
   17 พฤศจิกายน 2475 กับมีประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดแบ่งแผนงานรายย่อยในกรมตำรวจ โดยได้รับอนุมัติจาก
   คณะกรรมการราษฎร ตามประกาศ กรมสารบรรณ ถูกลดฐานะลงเป็นกอง และเปลี่ยนชื่อเรียกว่า "กองกลาง" มีหัวหน้าแผนกเป็น
   ผู้กำกับการ 1 นาย แบ่งออกเป็น 4 แผนก ได้แก่
               1. แผนกร่าง
               2. แผนกสารบรรณและคดี
               3. แผนกทะเบียนพลและสถิติ
               4. แผนกแพทย์
             ต่อมาถึงสมัย พ.ศ. 2476 จึงได้ตราพระราชกฤษฎีการจัดวางระเบียบราชการ สำนักงานและกรมในกระทรวงมหาดไทย
   พ.ศ. 2476 ขึ้นเป็นครั้งแรก สำหรับการจัดส่วนราชการ เพราะแต่เดิมมาการจัดส่วนราชการกรมตำรวจก็มักจะเป็นรูปประกาศของ
   เสนาบดี โดยอ้างพระกระแส พระบรมราชโองการ และต่อจาก พ.ศ. 2476 การจัดส่วนราชการกรมตำรวจยังได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
   อีกหลายครั้ง โดยพระราชกฤษฎีกา จนกระทั้ง พ.ศ. 2491 จึงเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น "สำนักงานเลขานุการกรมตำรวจ" และเปลี่ยน
   ตำแหน่งหัวหน้ากองเรียกว่า "เลขานุการตำรวจ" แบ่งเป็น 5 แผนก คือ
               1. แผนกสารบรรณ
               2. แผนกทะเบียนพล
               3. แผนกประวัติ
               4. แผนกจัดกำลัง
               5. แผนกตรวจรายงานตรวจราชการ
             วันที่ 10 กันยายน 2491 พล.ต.ท. หลวงชาติ ตระการโกศล ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง พ.ต.อ.โมรา ดุลลัมพะ ดำรงตำแหน่งเลขานุการ
   กรมตำรวจคนแรก พ.ศ. 2534 ในคราวการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจวิสามัญ ครั้งที่ 4/2534 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
   2534 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดหน้าที่การงานของสำนักงานเลขานุการกรมตำรวจใหม่ แบ่งออกเป็น 3 กองกำกับการ และ 2 กลุ่มงาน คือ
          1. กองกำกับการ 1 มี 3 แผนก คือ
               - งานธุรการและกำลังพล
               - งานการเงินและวัสดุ
               - งานนโยบายและแผน
          2. กองกำกับการ 2 มี 3 แผนก คือ
               - งานรับ/ส่งหนังสือ
               - งานรับและเสนองานผู้บังคับบัญชา
               - งานโต้ตอบหนังสือ
          3. กองกำกับการ 3 มี 3 แผนก คือ
               - งานการประชุม
               - งานบริการการประชุม
               - งานพิธีการ
          4. กลุ่มงานนิติการ
          5. กลุ่มงานประสานงานรัฐสภา
             พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตราพระราชบัญญัติตำรวจ
   แห่งชาติ พ.ศ. 2547 เปลี่ยนชื่อเรียก "กรมตำรวจ" เป็น "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" และเปลี่ยนชื่อเรียก "สำนักงานเลขานุการกรม
   ตำรวจ" เป็น "สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ" และเปลี่ยนตำแหน่ง "เลขานุการกรมตำรวจ" เป็น "เลขานุการตำรวจแห่งชาติ"
   ต่อมา พ.ศ. 2548 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548
   และแบ่งสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติเป็น 4 ฝ่าย คือ
          1. ฝ่ายอำนวยการ
          2. ฝ่่ายสารบรรณ
          3. ฝ่ายการประชุม
          4. ฝ่ายประสานงานรัฐสภา
            ตามกำหนดหน้าที่การงานของสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของ
   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และราชการอื่นที่มิได้แยกเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้
   รวมถึง ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ งาน
   ประชุม งานพิธีการ งานประสานงานรัฐสภา และปฏิบัติงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
   ได้รับมอบหมาย
             ปัจจุบันสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย 1 กลุ่มงาน คือ
             1. ฝ่ายอำนวยการ
             2. ฝ่ายสารบรรณ 1
             3. ฝ่ายสารบรรณ 2
             4. ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ
             5. กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ   
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
OFFICE OF THE SECRETARY


491/2 อาคาร 17 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์กลาง 0 2205 2760
E-mail   :   [email protected]