ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.วัชรินทร์ ประสพดี
เลขานุการตำรวจแห่งชาติ

รองผู้บังคับการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
ศิริกุล
พ.ต.อ.ศิริกุล บุญอิ้ง
ธนวัตร
พ.ต.อ.ธนวัฒน์ วัฒนกุล
พ.ต.อ.ธีระเดช อฎิภัคกุล
พ.ต.อ.ศักดิ์ดา ประพุฒิศักดิ์

ผู้กำกับการ

พ.ต.อ.คมสันต์ ร่วมสนิท

ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.เมธี ไกรทอง

ผู้กำกับการ ฝ่ายสารบรรณ 1

พ.ต.อ.หญิง พัชรี นรินทรางกูร

ผู้กำกับการ ฝ่ายสารบรรณ 2

พ.ต.อ.หญิง ปิยะรัตน์

ผู้กำกับการ ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ

กรรณิการ์1(1)
พ.ต.อ.หญิง กรรณิการ์ เหล่าทัพ

ผู้กำกับการ กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ